คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบครับ (เข้าสู่ระบบ)

ประเภทของรายวิชา:


ชื่อรายวิชางานสี
อาจารย์: ครูบังอร ฉัตรชัยวัฒนา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพ่นสี สมบัติ ชนิด การใช้สีประเภทต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม การเคาะพ่นสี การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์งานสี  การเตรียมงานและแก้ไขข้อบกพร่องในงานสี เตรียมผิวชิ้นงานก่อนการพ่นสี

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ครู: พรชัย ฉัตรชัยวัฒนา
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
อาจารย์: พรชัย ฉัตรชัยวัฒนา

      ศึกษาเกี่ยวกับระบบหน่วยที่ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อมการคำนวณหาความยาว พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักของวัสดุรูปทรงต่าง ๆ ความสิ้นเปลืองของวัสดุในงานเชื่อมแก๊ส พลังงานไฟฟ้า การประมาณราคา ระบบส่งกำลังทางกล เครื่องผ่อนแรง ความแข็งแรงของวัสดุ ความดันของไหล

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
อาจารย์: bangon wattana

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่นความปลอดภัยในงานเชื่อมและโลหะแผ่นกระบวนการเชื่อมแกสเชื่อมไฟฟ้า วัสดุ เครื่องเชื่อมและ อุปกรณ์ในงานเชื่อม เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่นประสานรอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ท่าเชื่อม การเขียนแผ่นคลี่อย่างง่าย ด้วยวิธีเส้นขนานและเส้นรัศมีขอบงาน ตะเข็บ หลักการบัดกรี และปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย การเริ่มต้นอาร์ค การปรับเปลวไฟเชื่อมแก๊ส การสร้างบ่อหลอมละลาย การเดินแนวเชื่อมโดยไม่เติมลวดและเดินแนวเติมลวด โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ชื่อรายวิชางานเชื่อมโลหะ1
อาจารย์: เกษม ขาวอุบล
อาจารย์: สุวัฒ ภูเภา
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

คำอธิบายรายวิชา                 ภาพที่ให้คุณ

ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุงานเชื่อม ลวดเชื่อม แก๊ส รอยต่อ ท่าเชื่อมเทคนิคในการเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อมเบื้องต้นและปฏิบัติงานเชื่อมเหล็กแผ่นบางด้วยแก๊ส รอยต่อชนและรอยเชื่อมมุม งานตัดแก๊ส งานเชื่อมไฟฟ้ารอยเชื่อมมุมและหน้าแปลนทุกท่าเชื่อม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และศึกษาดูงานสถานประกอบการ


ควบคุมระบบโดย :: อาจารย์สมศักดิ์  เหมาะสมัย
งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
E-Mail :: s_mosamai@hotmail.com