รายวิชา ชีวิตและวัฒนธรรมไทย (Thai Life and Culture) โดย..ฐานิตา สุวรรณกูฏ
(3000-1301)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ครูฐานิตา สุวรรณกูฏ


        วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย เป็นวิชาที่ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อสร้างจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ