• ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและการนำไปใช้งานของไดโอดกำลังในวงจรเร็กติไฟเออร์แบบไม่ถูกควบคุมหนึ่งเฟส และหลายเฟส และการใช้ไทริสเตอร์ ข้อจำกัด และการป้องกันคอมมิวเตชั่นแบบธรรมชาติ และแบบถูกบังคับ เรกติไฟเออร์แบบถูกควบคุม เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าสลับ ชอปเปอร์ อินเวอร์เตอร์ ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ และระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าไม่ขาดตอน (UPS)
 • ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานและคุณสมบัติของ เพาเวอร์ไดโอด เพาเวอร์
  ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์มอสเฟท วงจรเรียงกระแส วงจรกรองสัญญาณ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายกําลัง วงจรดิฟเฟอเรนเชียล ออปแอมป์ วงจรคอมพาราเตอร์ วงจรเรกกูเลเตอร์ โครงสร้างและการทํางานของไทริสเตอร์ ชนิดต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ วงจรต่าง ๆ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการทดสอบ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของภาคทฤษฎี
 • ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ากำลังและแผนภาพเส้นเดี่ยว ข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแหล่งจ่ายและระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง การต่อลงดินสำหรับระบบและสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า การเลือกขนาดสายไฟ และท่อร้อยสายอุปกรณ์ป้องกัน และการออกแบบให้อุปกรณ์ป้องกันทำงานเป็นลำดับขั้น แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคาร การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารพาณิชย์ ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่อยู่อาศัย
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชนิดสัญลักษณ์ ลักษณะ การใช้งาน อุปกรณ์และการเขียนแบบวงจร นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานต่อวงจรบังคับทิศทางการปรับความเร็ว แรงดันลมและวงจรควบคุมอื่น ๆ
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมทั้งซอฟแวร์ในคอมพิวเตอร์

  คำอธิบายรายวิชา 

 • การจัดการเรียนรู้  ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เนื้อหาจากคำอธิบายวิชา โดยทำเป็นแผนการสอนวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัส 3104-2007 วิเคราะห์เนื้อหา คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและทักษะขบวนการ ซึ่งจะนำไปทำโครงการสอนต่อไป สำหรับกระบวนการและขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในการจัดการเรียนรู้ พอสรุปได้ดังนี้

                                 

 • ศึกษากฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  การแปลงวงจรความต้านทานเดลต้า-สตาร์  ดีเทอร์มิแนนต์  เซลล์ไฟฟ้า  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  วงจรบริดจ์  เมชเคอร์เรนท์

 • ศึกษาและปฏิบัติ หลักการทํางาน วิธีการใชโวลตมิเตอรแอมมิเตอรโอหมมิเตอรวัตตมิเตอรกิโลวัตตฮาวมิเตอรออสซิลโลสโคป และเครื่องวัดไฟฟาชนิดอื่น ๆ ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ ค

  ความคลาดเคลื่อน และการบํารุงรักษา

 • คำอธิบายรายวิชา

                   ศึกษาและปฏิบัติวิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า     ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า  การต่อสายแบบต่าง ๆ   การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง  อุปกรณ์และเครื่องมือ  อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า    การติดตั้งระบบป้องกันสัญญาณเตือนภัย  การเดินสายด้วยวิธีต่าง ๆ  การติดตั้งเครื่องใช้ฟ้าในอาคาร  การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย  การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชนิดสัญลักษณ์ ลักษณะ การใช้งาน อุปกรณ์และการเขียนแบบวงจร นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานต่อวงจรบังคับทิศทางการปรับความเร็ว แรงดันลมและวงจรควบคุมอื่น ๆ