ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai_1)

         ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกหลักเกณฑ์  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส  การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟัง ดู และอ่าน  การนำเสนอข้อมูล  การพูดในโอกาสต่าง ๆ และการพูดในงานอาชีพ  การเขียนรายงาน  การเขียนโครงการ  การเขียนร้อยกรองในงานอาชีพ  การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์

           อ่านวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  นำไปใช้ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต