ชื่อรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ1
(MD001_1)

คำอธิบายรายวิชาศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาไทยความสำคัญและประสิทธิภาพการเขียน การฟัง การดูและการพูด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ วิจารณ์สารในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนเรียงความ ย่อความ อธิบายความ ชี้แจงรายงาน การปฏิบัติงาน จดหมานที่จำเป็นต่องานอาชีพ การกรอกแบบฟอร์ม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรมพื้นบ้านที่ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและงานอาชีพ