ออกแบบระบบไฟฟ้า
(ep_design)

ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ากำลังและแผนภาพเส้นเดี่ยว ข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแหล่งจ่ายและระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง การต่อลงดินสำหรับระบบและสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า การเลือกขนาดสายไฟ และท่อร้อยสายอุปกรณ์ป้องกัน และการออกแบบให้อุปกรณ์ป้องกันทำงานเป็นลำดับขั้น แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคาร การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารพาณิชย์ ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่อยู่อาศัย