วิชาโครงการ 3204-6001 (อ.นวลละออ กลิ่นเอี่ยม)
(3204-6001)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้เข้าใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ

2.       เพื่อให้สามารถวางแผน ดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการวิจัย

3.       เพื่อให้สามาถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.       เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเห็นคุณค่าในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา

1.       เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพ

2.       วางแผนจัดทำโครงการและเตรียมการดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ

3.       ดำเนินงานโครงการตามแผนงาน

4.       เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนวิจัย

5.       นำเสนอผลการดำเนินงานด้วยรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งปี2549 แนวเขียนรายงานลักษณะวิจัย 5 บท)

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อแผนพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติการเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานการนำเสนอผลงาน การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ

 

 

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน