การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1/2560
(MD32042205)

3204 2205

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาเว็บเพจ
2. เพื่อให้สามารถพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
3. เพื่อให้เห็นคุณค่าความสำคัญของการพัฒนาเว็บเพจ

มาตรฐานรายวิชา

1. สามารถออกแบบเว็บเพจ
2. สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บเพจ
3. สามารถสร้างและเขียนโปรแกรมทำเว็บเพจ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บเพจ ปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น FrontPage Express, Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver , Namo Editor Flash หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยครอบคลุมการจัดข้อความ รูปภาพ การเชื่อมโยง การสร้างตาราง สร้างเฟรม การใช้ Layout การใช้ Layer การกำหนด Behavior การผสม Multimedia การสร้างฟอร์ม การทำภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์