Management Information System
(M.I.S.)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไปวางแผนวิเคราะห์ออกแบบ  ตลอดจนนำไปใช้พัฒนางานองค์กร

3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในการเห็นคุณค่าความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

มาตรฐานรายวิชา

1.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการวางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศได้

2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำระบบสารสนเทศไปใช้กับงานในอาชีพได้

คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของข้อมูลและสารสนเทศ ความสำคัญของระบบสารสนเทศกับองค์กรธุรกิจ โครงสร้างการบริหารในองค์กรธุรกิจ ระดับการใช้สารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน