Management Information System 3204-2012,3215-2004(อ.นวลละออ)
(M.I.S.)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

จุดประสงค์รายวิชา

1.   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไปวางแผนวิเคราะห์ออกแบบ  ตลอดจนนำไปใช้พัฒนางานองค์กร

3.   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในการเห็นคุณค่าความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

มาตรฐานรายวิชา

1.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการวางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศได้

2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำระบบสารสนเทศไปใช้กับงานในอาชีพได้

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของข้อมูลและสารสนเทศ  ความสำคัญของระบบสารสนเทศกับองค์กรธุรกิจ โครงสร้างการบริหารในองค์กรธุรกิจ  ระดับการใช้สารสนเทศในองค์กรธุรกิจ  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน