งานปรับอากาศรถยนต์
(อกรย)

จุดประสงค์รายวิชา

                1.  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์  การถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วน

                2.  เพื่อให้สามารถบำรุงรักษา  บริการระบบปรับอากาศ  รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ

                3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน    ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย    ประณีต     รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา

                1.  เข้าใจหลักการทำงานและการตรวจสภาพบำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์

                2.  บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

                3.  ตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต์

                4.  ถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ  ของระบบปรับอากาศรถยนต์

                5.  ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศรถยนต์

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน  การตรวจสภาพ  การถอดประกอบ  ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ  บรรจุน้ำยา  หารอยรั่ว  เติมน้ำมันหล่อลื่น  บริการบำรุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ